Ardaloedd Cyfyngiad 20mya

PAM 20MYA?

Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi cyflymder is mewn mannau preswyl gydag uchelgais o ddod yn ddinas 20mya.

Mae cyfyngiadau cyflymder o 20 mya yn lleihau’r risg i ddefnyddwyr y ffordd sy’n agored i niwed ac yn ei gwneud hi’n haws i bobl ddefnyddio dulliau teithio mwy cynaliadwy ac iachach.

Dengys tystiolaeth bod lleihad o 6% yn y perygl o ddamweiniau ar gyfer pob gostyngiad o 1mya yn y cyflymder, ac mae gan gerddwyr sy’n cael eu taro gan gar ar gyflymder o 20mya debygolrwydd o 97% o oroesi. Caiff hyn ei leihau i 80% ar gyflymder o 30mya a 50% ar gyflymder o 35mya.

Mae damweiniau’n llai difrifol ac yn digwydd yn llai aml pan fo traffig yn teithio ar gyflymder o 20mya. Rydych saith gwaith yn fwy tebygol o gael anafiadau marwol mewn damwain gyda cherbyd sy’n teithio ar gyflymder o 30mya yn hytrach na 20mya.

Gall cymdogaethau â chyflymderau traffig is elwa hefyd o well amgylchedd cymdeithasol, gan ei gwneud hi’n haws i groesi’r ffordd a chan gynnig amodau mwy diogel i bawb.

Y syniad yw bod 20mya yn dod yn gyflymder naturiol ar strydoedd Caerdydd.

Cyflwynodd Cyngor Dinas Caerdydd gyfyngiad 20 milltir yr awr (mya) 'arwyddion yn unig' yn Cathays/Plasnewydd ym mis Mawrth 2014, yn rhan o broject treialu dwy flynedd

Mae’r adroddiad i’r canlyniad ar gael drwy lawrlwyto’r ddogfen ar y dudalen hon.

PA GEFNOGAETH SYDD AR GYFER 20MYA?

Ers 2013 mae’r arolwg Holi Caerdydd blynyddol wedi gofyn ‘Ydych chi’n cefnogi cyflwyno cyfyngiadau cyflymder o 20mya mewn ardaloedd preswyl a strydoedd addas eraill yng Nghaerdydd?’.

Dengys y canlyniadau bod cefnogaeth glir ar gyfer cyflwyno cyfyngiadau cyflymder gyda chynnydd o 68% yn 2013 i 71% yn 2015.

BLE RYDYCH CHI’N BWRIADU GWEITHREDU’R CYFYNGIADAU NEWYDD?

Mae gweithredu cyfyngiadau cyflymder 20mya yn rhaglen hirdymor.

Bydd ein rhaglen yn canolbwyntio ar weithredu cyfyngiadau 20mya ar strydoedd:

 ·         sy’n rai preswyl yn bennaf

·         ger ysgolion, siopau, caeau chwarae ac

·         mewn ardaloedd lle mae niferoedd y cerddwyr a’r beicwyr yn uchel neu’n debygol o fod yn uchel.

Ni fyddant yn cael eu gweithredu i ddechrau ar ffyrdd nad ydynt yn addas ar gyfer cyfyngiadau 20mya, er enghraifft llwybrau trwodd, ond yn y pen draw rhagwelir y gall rhai o’r ffyrdd hyn fod yn addas ar gyfer statws 20mya.

Rydym yn gwybod bod angen cefnogi’r cyfyngiadau 20mya gan arafu traffig mewn llefydd lle gall yr amgylchedd lleol annog cerbydau i gyflymu. Y bwriad yw cefnogi’r llefydd hyn lle bo angen, ac felly byddwn yn gwirio’r cyflymderau mewn mannau allweddol cyn gweithredu’r cyfyngiadau, ac o bryd i’w gilydd ar ôl hynny.

Y cynllun cyffredinol yw creu byffer rhesymegol sy’n cynnwys yr ardaloedd poblog ger canol y ddinas, ac yna yn y tymor hir, byddwn yn cynnwys yr holl ardaloedd sydd wedi’u cynnwys yn y ffin wreiddiol a grëir gan yr A48. Byddwn wedyn yn ystyried ardaloedd eraill.

Ni fydd ardaloedd sydd â chyfyngiad cyflymder o 20mya yn disodli’r parthau 20mya a gyflenwir gan y rhaglenni Llwybrau Diogel i’r Ysgol.

BETH AM ORFODI?

Bydd Cyngor Caerdydd yn gweithio’n agos gyda’r Heddlu i sicrhau bod cyfyngiadau cyflymder yn cael eu gorfodi’n briodol. Wedi dweud hynny, hoffwn atgoffa gyrwyr mai 20mya yw’r cyfyngiad cyflymder cyfreithiol lle bo cyfyngiad o’r fath ar waith, felly dylid glynu at hynny.

Cofiwch y bydd arafu yn gwneud eich cymdogaethau yn lefydd gwell i fyw ynddynt ac yn cynnig gwell ansawdd bywyd i bawb, yn enwedig i blant a phreswylwyr hŷn all o bosib ei chael hi’n anos ymdopi â chyflymderau uwch.

SUT MAE GWYBOD LLE MAE CYFYNGIAD 20MYA?

Bwriad y Cyngor yw sicrhau ei bod hi’n amlwg i yrwyr eu bod yn teithio drwy ardal sydd â chyfyngiad cyflymder o 20mya, ac i osgoi, lle bo’n bosib, sefyllfa lle mae gyrwyr yn gadael ardal gyflymder 20mya yna’n mynd nol i mewn i ardal o’r fath.

Bydd arwyddion 20mya yn cael eu gosod ar bob mynedfa i’r ardal, gydag arwyddion a chylchigau wedi’u paentio i’ch atgoffa chi’n gyson. 

A FYDD HYN YN CYNYDDU F’AMSER TEITHIO?

Mae gwaith ymchwil yn dangos nad oes llawer o effaith ar amseroedd teithio mewn car ac ar fws lle mae cyfyngiadau cyflymder 20mya ar waith – ceir gwahaniaeth o eiliadau, nid munudau.

sut mae gwybod Lle mae’r ardaloedd newydd am gael eu gosod?

Bydd gwybodaeth yn cael ei darparu i’r cyhoedd ar wefannau a thrwy brosesau’r Gorchymyn Rheoliadau Traffig. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch cynigion sy’n effeithio arnyn nhw.

 Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y cyfyngiadau cyflymder 20mya yma.