Heol y Porth

Gwelliannau ar gyfer beicio

 • Lôn feicio ar wahân parhaus ar hyd y ddwy ochr o Heol y Porth.
 • Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar y gyffordd rhwng Heol y Porth a Heol y Parc gyda darpariaeth ar gyfer beicwyr.

Gwelliannau ar gyfer cerddwyr

 • Creu mwy o le i’r cyhoedd trwy ad-drefnu’r ffordd ddeuol.
 • Tirlunio o ansawdd uchel a gwell dodrefn stryd.
 • Ymgorffori dwy groesfan newydd gydag arwyddion i gerddwyr yng nghynllun cyffordd newydd yn Heol y Parc.

Gwelliannau i fysus

 • Giât fysus hollt ddwyffordd i reoli symudiadau traffig ar hyd Heol y Porth gan roi blaenoriaeth i fysus. Gât fysus yw rhan fach o’r ffordd sydd wedi’i blocio i holl draffig ac eithrio bysus, beiciau a thacsis.
 • Cyfuno safleoedd bysus tua’r gogledd KL, KM, KN, a KP yn un gilfach fysus.
 • Cyfuno safleoedd bysus tua’r de KD, KE, a KF yn un gilfach fysus. Bydd safleoedd bysus KF, KG, GP a KJ yn cael eu symud. Cadw safleoedd bysus KK a KH.

Dyluniad a chynllun y ffordd

 • Bydd Heol y Porth yn newid i un lôn i bob cyfeiriad ar hyd llawer o’i hyd.
 • Bydd gât fysus yn cyfyngu symudiadau traffig ar hyd Heol y Porth.
 • Rhoddir cyfle i draffig cyffredinol droi yn ôl cyn y giât fysus trwy ddefnyddio dolen unffordd Plas y Neuadd a’r Gwter.

Parcio a Llwytho

 • Cadw’r holl fannau mynediad cyfredol.
 • Gellir gweld rhai newidiadau i’r cilfachau llwytho presennol ar Heol y Porth yn ein canllaw parcio a llwytho.
 • Bydd traffig ond yn gallu cael mynediad i Heol y Porth o’r gogledd.