Aps i’w Lawrlwytho

Mae technoleg ffôn symudol bellach yn darparu gwasanaethau y gall pobl eu defnyddio unrhyw le. Mae nifer o aps defnyddiol ar gael ar gyfer ffonau android ac i-phone. Mae modd lawrlwytho rhai ohonyn nhw am ddim ac mae eraill i’w cael am dâl bach.

Isod mae rhestr o aps a disgrifiad byr o’r hyn y maen nhw’n gallu ei wneud. Rhowch wybod i ni os dewch chi o hyd i aps defnyddiol eraill neu os ydych yn darparu ap trafnidiaeth y dylem fod wedi'i gynnwys.

Traveline

Mae ap Traveline Cymru yn ap i-phone cyfan gwbl ddwyieithog sy’n rhoi manylion am amserau bysus a threnau a bwletinau teithio ar gyfer Caerdydd a Chymru gyfan. Mae’n darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen ar deithwyr yng Nghymru i gynllunio eu teithiau yn y wlad drwy ddefnyddio POB math o drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’r ap yn cynnwys cynlluniwr teithiau ar gyfer cynllunio teithiau ar fysus a threnau, amserlenni ymadael ar gyfer bob safle bws yng Nghymru, manylion cyswllt gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus a bwletinau a hysbysiadau am broblemau a gwyriadau. I’r sawl sydd eisiau defnyddio math arall o drafnidiaeth, mae’r ap yn rhoi gwybodaeth am gynlluniau Cymunedol a Thrafnidiaeth sy’n Ymateb i’r Galw yng Nghymru, lleoliadau safleoedd Parcio a Theithio, yn ogystal â dolen uniongyrchol i Traffig Cymru i gael y newyddion diweddaraf am draffig a theithio ar y ffyrdd yng Nghymru.
Dyma'r ap!

Android

AndroidiPhone

Sustrans

Mae ap Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol Sustrans yn cynnig gwybodaeth am y 25000 milltir o rwydweithiau seiclo yn y DU. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am gyfleusterau lleol megis siopau, ysgolion, siopau beics gyda system llywio GPS at rwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus lleol.

I lawrlwytho’r ap dilynwch: http://itunes.apple.com/uk/app/the-complete-national-cycle/id436521445?mt=8&ls=1

Dewisiadau Teithio Gwyrdd

Mae’r ap Dewisiadau Teithio Gwyrdd (Green Travel Choice) yn rhoi gwybodaeth am ddewisiadau teithio drwy fonitro allyriadau carbon ac awgrymu llwybrau teithio. Mae’r system yn defnyddio map GPS i ddangos allyriadau CO2 bysus, trenau, beiciau modur, gwahanol fathau o geir a theithiau mewn awyren ac yn darparu llyfr log i gadw cofnod o deithiau ac allyriadau CO2 dros gyfnod o amser.

I'w lawrlwytho ewch i: http://itunes.apple.com/us/app/green-travel-choice/id366182144?mt=8&affId=1503186

Trainline

Mae’r ap Trainline yn darparu amserlenni a system archebu tocynnau am ddim ac yn caniatáu i chi wirio'r amseroedd a phrynu tocynnau ar eich iPhone, Nokia, Blackberry, Android a ffonau symudol eraill.

I'w lawrlwytho ewch i: http://www.thetrainline.com/train-tickets/mobile-app/download.shtml

Croeso Caerdydd

Mae ap Croeso Caerdydd (Visit Cardiff) yn darparu canllaw rhyngweithiol i atyniadau, digwyddiadau a llefydd bwyta ac yfed yng Nghaerdydd. Mae’n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gynllunio’ch ymweliad â Chaerdydd a’r cylch. Defnyddiwch yr ap i chwilio a dewis ble i aros, beth i’w weld a beth i’w wneud, ble i siopa a ble i fwyta ac yfed.

I'w lawrlwytho ewch i: http://itunes.apple.com/gb/app/cardiffs-official-visitor/id418551459