Newyddion

12 December 2012
Arolwg Beicio mewn Parciau – Dyddiad Cau 26 Rhagfyr 2012

Cofiwch ddweud eich dweud ar feicio ym mharciau Caerdydd. Mae’r arolwg yn cau ar 26 Rhagfyr 2012.

I gael rh...

> Darllen Rhagor...

10 December 2012
Cymeradwyaeth I'r Rhwydwaith Beicio

Rhoddodd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru gymeradwyaeth i rwydwaith beicio newydd Caerdydd, sef ...

> Darllen Rhagor...

21 November 2012
Pass Plus Cymru

Wedi pasio eich prawf gyrru?

Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig...

> Darllen Rhagor...

02 November 2012
Ymestyn Dyddiad Cau Cystadleuaeth Celf Gyhoeddus Enfys

Mae dyddiad cau Cystadleuaeth Celf Gyhoeddus Enfys wedi ei ymestyn tan 18 Tachwedd 2012. Mae’r cynigion sydd wedi ...

> Darllen Rhagor...

06 March 2017

Map yn dangos Cyfyngiadau 20 MYA yn cael ei gyhoeddi

Mae map yn dangos y cyfyngiadau amser 20 MYA a fydd yn cael eu gweithredu dros y tair blynedd nesaf wedi'i gyhoeddi. 

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd weledigaeth i gael cyfyngiadau 20 MYA mewn ardaloedd preswyl yng Nglan-yr-afon, Treganna, Gabalfa, Grangetown, Plasnewydd, Adamsdown, Pen-y-lan, Sblot, Butetown ac i ddiweddaru’r cynllun yn Cathays. 

Dywedodd y Cynghorydd Ramesh Patel, Aelod Cabinet dros Gynllunio, Trafnidiaeth a Chynaliadwyedd, “Bydd y cynllun hwn yn dod â llawer o fuddion megis gwella diogelwch y cyhoedd, gwella pa mor hawdd yw byw ar ein strydoedd, gwneud hi'n llai atyniadol i yrwyr ddefnyddio strydoedd preswyl fel teithiau byr ynghyd ag annog cerdded a beicio. 

“Rydym wedi creu cynllun ar ôl dysgu gan gynghorau eraill yn y DU. Bydd y cynllun yn cael ei gyflawni yn raddol o ganol y ddinas allan, gan sicrhau bod y cynlluniau newydd a fydd yn cael eu gweithredu yn union gyferbyn â'r ardaloedd sydd eisoes gyda chyfyngiadau 20MYA. Bydd hyn yn cynnig cysondeb i yrwyr a beicwyr a theithwyr sy’n defnyddio’r ardaloedd hyn. Rydym yn bwriadu sicrhau y bydd prif lwybrau'r wardiau hyn yn parhau yn 30MYA, gyda chyflymderau mewn ardaloedd preswyl yn lleihau i 20MYA. 

“Mae’r Cyngor wedi cysylltu â Heddlu De Cymru ar y cynllun hwn i sicrhau bod ganddyn nhw'r holl wybodaeth wrth i ni fwrw ymlaen. Bydd cynghorwyr lleol a phreswylwyr yn cael gwybod holl fanylion y cynlluniau yn y wardiau hyn cyn i ni weithredu’r cynllun yn yr holl ardal. 

“Gwnaethom ymgynghori ar y cynllun hwn drwy Arolwg Holi Caerdydd dros y tair blynedd diwethaf ac yn ddiweddar, roedd 71.2% o'r ymatebwyr yn cefnogi'r cyfyngiadau 20MYA. 

“Mae poblogaeth Caerdydd yn dal i dyfu, ac felly mae'n rhaid i ni gynllunio ar gyfer y twf hwn drwy annog mwy o bobl i adael eu ceir gartref ac ystyried defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, beicio neu gerdded. Dim ond un rhan o’n strategaeth gyffredinol yw’r cynllun hwn i gyflawni’r nod. Mae'n rhaid i ni greu ffyrdd teithio amgen yn fwy deniadol ac yn hygyrch, a dyma beth rydyn ni'n ei wneud."