Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd

Cymeradwywyd Strategaeth Trafnidiaeth Ddrafft Cyngor Dinas Caerdydd ym mis Hydref 2016.

Mae’r Strategaeth yn dod â’r polisïau a’r cynigion trafnidiaeth sydd yng Nghynllun Datblygu Lleol a Chynllun Trafnidiaeth Lleol mabwysiedig y Cyngor ynghyd mewn un ddogfen.

Ei ddiben yw gwneud y canlynol:

 • codi ymwybyddiaeth o brif heriau trafnidiaeth Caerdydd dros yr ugain mlynedd nesaf;
 • tynnu sylw at y prif brojectau a gweithrediadau y mae’r Cyngor yn cynnig eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r heriau hyn a chynyddu teithio cynaliadwy yng Nghaerdydd.
 • creu sail ar gyfer cyfathrebiadau ac ymgysylltu cyhoeddus yn y dyfodol

Mae’r ddogfen yn tynnu sylw at y canlynol:

 • yr heriau trafnidiaeth a’r cyfleoedd  a grëir gan dwf Caerdydd yn y dyfodol;
 • targed o 50% o deithiau i gael eu gwneud trwy gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus erbyn 2021, gan godi i 60% erbyn 2026;
 • blaenoriaethau trafnidiaeth y Cyngor - y gweithrediadau a’r projectau trafnidiaeth y bydd y Cyngor yn canolbwyntio arnynt dros y 10-20 mlynedd nesaf;
 • y cyfleoedd i wella seilwaith trafnidiaeth fel rhan o gynlluniau datblygu newydd;
 • y cyfle i ddatblygu system  dramiau newydd ar gyfer Caerdydd fel rhan o system Metro rhanbarthol y dyfodol, wedi’i chynnig gan Lywodraeth Cymru;
 • sut bydd gwelliannau trafnidiaeth yn cyfrannu at wireddu dyhead Caerdydd o ddod y brifddinas orau yn Ewrop i fyw ynddi; a
 • sut caiff blaenoriaethau trafnidiaeth y Cyngor eu cyflawni, er enghraifft, trwy brojectau seilwaith wedi’u gwneud gan y Cyngor a gwelliannau trafnidiaeth wedi’u sicrhau fel rhan o ddatblygiadau newydd

Mae’r Strategaeth Trafnidiaeth yn ymrwymo i wneud y canlynol:

 • cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus llawn ar brojectau unigol y bydd eu hangen i gyflawni ein blaenoriaethau ac ar strategaethau eraill fel Strategaeth Beicio Caerdydd
 • rhaglen o ymgysylltu a chyfathrebu i roi gwybodaeth am faterion trafnidiaeth yn ogystal â chynnydd projectau unigol.

Er mwyn helpu i lunio’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl ar faterion trafnidiaeth, rydym yn ceisio barn pobl ar y ddogfen Strategaeth Drafnidiaeth ddrafft. Yn benodol, rydym yn awyddus i wybod y canlynol:

 • a yw’r ddogfen yn egluro’n glir flaenoriaethau trafnidiaeth y Cyngor;
 • a yw pobl yn cytuno â blaenoriaethau Trafnidiaeth y Cyngor neu ag unrhyw sylwadau amdanynt; a,
 • sut hoffai pobl gael y diweddaraf ar faterion trafnidiaeth a phrojectau yn y dyfodol.

Gellir rhoi adborth trwy gwblhau’r holiadur sydd i’w gael ar–lein yma. Fel arall, gellir gofyn am gopi caled o'r arolwg gan travelplans@cardiff.gov.uk.

Dylid cyflwyno ymatebion erbyn 24 Mawrth 2017