Gweithgareddau a Mentrau

Bws Gerdded a Pharcio a Cherdded (f)

Parcio a Cherdded o faes parcio ceir dynodedig. Yn y boreau, mae’r disgyblion yn ymgasglu yn y maes parcio ceir dynodedig.  Yna bydd oedolion yn gwirfoddoli i’w hebrwng ar y daith gerdded i’r ysgol. Ar ddiwedd y diwrnod ysgol, bydd rhieni neu oedolion fydd yn gwirfoddoli i hebrwng disgyblion ar y daith ddychwelyd i’r maes parcio.  Hefyd, mae gan y math hwn o fws cerdded ‘arosfannau bys’ dynodedig ar ei lwybrau cerdded ac o’r fan honno, gall mwy o ddisgyblion gael eu casglu a’u cludo ar amseroedd penodol.  Mae bws gerdded yn dilyn llwybr sydd eisoes wedi’i ddynodi.  Mae’r oedolion sy’n gwirfoddoli yn dechrau wrth bwynt dechrau dynodedig ac yn dilyn llwybr penodol, gan oedi mewn ‘arosfannau bys’ sydd eisoes wedi’u trefnu ar amseroedd penodol i godi a chludo disgyblion ar y ffordd i’r ysgol. Ar y daith ddychwelyd, bydd y bys cerdded yn dilyn yr un llwybr gan ollwng disgyblion wrth yr ‘arosfannau bys’.  Os ydych chi’n rhiant, athro neu lywodraethwr, ac yn dymuno cael rhagor o wybodaeth am sut i ddechrau Bys Gerdded, cysylltwch ag aelod o’r Tîm Diogelwch Ffordd – RSO1@caerdydd.gov.uk


Canllaw Parth Cerdded (f)

Mae parth cerdded yn ffordd i’r ysgol ddiffinio ardal o amgylch yr ysgol lle’r anogir plant a’u teuluoedd i gerdded yn hytrach na theithio yn y car.  Anogir y rheini sy’n byw ymhellach i ffwrdd, ac sy’n dewis gyrru neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn, neu ger, y parth cerdded i gerdded yn ôl ac ymlaen o’r ysgol bob dydd.
Gofynnir i’r rheini sy’n byw ymhellach i ffwrdd ac sy’n dewis gyrru neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus barcio neu i adael y car neu ddod oddi ar drafnidiaeth gyhoeddus y tu allan i’r parth a cherdded gweddill y daith.  Gall y canllaw cam wrth gam hwn eich helpu i sefydlu parth cerdded yn eich ysgol. Lawrlwythwch y canllaw yma https://www.livingstreets.org.uk/walk-to-school/primary-schools


Canllaw Parcio a Cherdded (f)

Mae Parcio a Cherdded yn syniad syml i deuluoedd sy’n byw ymhell fwynhau manteision cerdded i’r ysgol.  Yn syml, gofynnwch i rieni barcio deg munud i ffwrdd o’r ysgol a chwblhau eu taith ar droed neu os ydyn nhw’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, awgrymu eu bod yn dod oddi arno ychydig yn gynt.  Mae hyn yn ei gwneud hi’n haws i deuluoedd ymgorffori cerdded i’w taith i’r ysgol ac mae’n syniad gwych os yw’r lleoedd i barcio yn strydoedd ysgolion yn brin iawn.  Gall eich ysgol hefyd sefydlu cynllun Parcio a Cherdded.  I ddysgu mwy ewch i https:www.livingstreets.og.uk/media/2035/park-and-stride-print.pdf