Cyfleusterau/Offer

Archwiliadau Llwybrau Ysgol (f)

Mae help gyda chynllunio ar arwain archwiliad lleol o gyfleusterau a llwybrau ar gael gan y Tîm Cynlluniau Teithio Llesol.  Os hoffech chi ragor o gymorth neu siarad â rhywun ynghylch cynnal archwiliad o lwybr, e-bostiwch travelplans@cardiff.gov.uk neu ffonio 029 20 872063


Parcio Beiciau (f)

Er mwyn ceisio annog mwy o bobl i feicio, mae Cyngor Caerdydd yn rhoi hyd at bedwar stondin beicio am ddim gan gynnwys cludiant am ddim i sefydliadau mewn lleoliadau lle mae angen lle parcio i feiciau – gweithleoedd (gan gynnwys ysgolion), cyfleusterau hamdden neu amwynderau sydd ar gael i’r cyhoedd.  Bydd y sefydliadau llwyddiannus yn cael standiau beiciau am ddim ond bydd yn rhaid iddyn nhw osod y standiau eu hunain.  E-bostiwch travelplans@caerdydd.gov.uk am ragor o wybodaeth.


Cynllun Beicio i’r Gwaith

Mae cynllun aberthu cyflog ‘Beicio i’r Gwaith’ yn rhoi cyfle i chi arbed hyd at 48% ar gost beic newydd.  Mae’r cynllun yn rhoi cyfle i staff Cyngor Caerdydd gael gostyngiad o 10% ar gost y rhan fwyaf o feiciau ac offer diogelwch ynghyd ag arbedion ychwanegol ar Dreth Incwm a chyfraniadau Yswiriant Gwladol hyd at 48% oddi ar bris beic newydd.  Os ydych chi’n prynu beic newydd, fe gewch warant 18 mis (yn hytrach na’r 12 mis arferol) a gallwch ledaenu cost eich beic ac ategolion heb unrhyw ffioedd ychwanegol.  Mae’r cynllun fel arfer ar agor am gyfnod o chwe mis yn yr Hydref a’r Gwanwyn.  I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun, ewch i https://www.cyclesolutions.info/cardiff


Llogi Beic Nextbike

Mae Cynllun Llogi Beic Caerdydd yn cael ei rhedeg gan nextbike (UK) Ltd.  Mae’r cynllun wedi’i ddylunio i wneud beicio yn hygyrch i bobl sydd ddim am brynu beic neu sydd heb le i storio beic, ac i’w gwneud hi’n hawdd i bobl ddefnyddio dull trafnidiaeth gynaliadwy arall.  Boed hi’n daith i’r ysgol neu drip lleol o amgylch y ddinas, mae staff ysgol a gyflogir gan Gyngor Caerdydd yn gymwys i gael aelodaeth flynyddol am ddim sy’n golygu bod unrhyw drip ar feic sy’n llai na 30 munud yn rhad ac am ddim.  I ddysgu mwy, cysylltwch â Nextbike https://www.nextbike.net


Conau Gwyrdd

Gall ysgolion ofyn i’r Cyngor osod conau gwyrdd ar y marciau ‘Ysgol – Cadwch yn Glir’.  I gael conau gwyrdd, e-bostiwch RSO1@cardiff.gov.uk.  Bydd y Cyngor yn gofyn i Lywodraeth Cymru ar ran yr ysgol.  Cofiwch, bydd yn rhaid i’r ysgol dalu am y conau gwyrdd.  Mae pob un yn costio tua £7.50 gan gynnwys TAW