Rhaglenni

Swyddogion Iau Diogelwch Ffordd (JRSO) (f)

Nod y fenter Swyddogion Iau Diogelwch Ffordd yw tynnu sylw rhieni a gwarcheidwaid at y peryglon sy’n gysylltiedig â pharcio a thagfeydd traffig o amgylch mynedfeydd ysgolion.
Mae gan Swyddogion Iau Diogelwch Ffordd (JRSO) rôl bwysig iawn gan eu bod yn helpu i gynyddu lefelau ymwybyddiaeth o ddiogelwch ffordd a hybu materion diogelwch ffordd i bawb yn yr ysgol a’r gymuned ehangach.  Mae’r rhaglenni JRSO yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 5 trwy gydol y flwyddyn ysgol.  Os oes gennych chi ddiddordeb yn y rhaglen JRSO, e-bostiwch RSO1@cardiff.gov.uk


Streetwise (f)

Nod menter Streetwise yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ffordd i sicrhau bod gan blant y sgiliau sydd eu hangen i deithio’n ddiogel i’w hysgol uwchradd.  Cynigir yr hyfforddiant i ddisgyblion Blwyddyn 6 ac mae’n rhedeg trwy’r flwyddyn.  Os oes gennych chi ddiddordeb yn y rhaglen Streetwise, e-bostiwch RSO1@cardiff.gov.uk


Go Ride for Schools (f)

Magu hyder, sgiliau a chyflwyniad i feicio gyda sesiynau wythnosol 6 x 60 munud o hyd.  Cynhelir y sesiynau yn ystod y diwrnod ysgol ac maen nhw’n addas i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6.  I drefnu sesiwn neu i ddysgu mwy, cysylltwch â Will Soffe – Will.Soffe@welshcycling.co.uk / 07561 430978


Traciwr Teithio WOW

Gyda’r Traciwr Teithio WOW, gall disgyblion sy’n teithio’n llesol i’r ysgol bob wythnos, h.y. cerdded, beicio neu fynd ar sgwter, gael eu gwobrwyo gyda bathodyn bob mis, gan helpu i greu arferion iachus ar gyfer eu hoes.  Mae’r system sydd wedi’i seilio ar y we yn cofnodi pob math o deithio i’r ysgol a gellir ei ddefnyddio ar blatfformau digidol amrywiol i ddisgyblion fewnbynnu eu teithiau bob dydd.  Hefyd, mae’n cynnig i ysgolion ac awdurdodau lleol ddull cynhwysfawr o gael mewnwelediad gwerthfawr i arferion teithio i’r ysgol, yn enwedig pan gant eu defnyddio ar y cyd ag adnoddau WOW rhad ac am ddim neu unrhyw fentrau teithio llesol eraill.