Sgiliau a Hyfforddiant

Hyfforddiant beicio am ddim i oedolion (f)

P’un ai a ydych yn newydd i feicio, heb fod ar gefn beic ers tro neu’n hen law arni, mae’r hyfforddiant yn cynnig Hyfforddiant Safonol Beicio Cenedlaethol Lefelau 1, 2 a 3.  I gofrestru am sesiwn awr am ddim, ewch i http://keepingcardiffmoving.co.uk/cycle/adult-cycle-training/


Dysgu Beicio (ar gael i blant 4 oed neu hyn yn ystod gwyliau’r ysgol)

Mae’r cwrs hwn ar gyfer plant sy’n methu reidio beic. Mewn grwpiau bach bydd y plant yn gallu dysgu am gydbwysedd a gwneud i’r beic symud yn ddiogel.  Os cyflawnir hyn, byddan nhw’n cael eu dysgu Amcanion Hyfforddiant Beicio’r Safonau Cenedlaethol Lefel 1.  Mae’r cwrs yn costio £20 y pen.  I drefnu sesiwn, e-bostiwch: RSO1@cardiff.gov.uk


Dysgu i Reidio Beic (ar gyfer ysgolion) (f)

Yn ystod y cyfnodau tawel, gall Dysgu i Feicio gael ei ddarparu i ysgolion a’i gynnal yn ystod y diwrnod ysgol. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: RSO1@cardiff.gov.uk


Hyfforddiant Beicio i Blant (ar gael i ysgolion a’i gynnal yn ystod y diwrnod ysgol) (f)

Hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol sy’n helpu plant i ddatblygu sgil bywyd hanfodol.  Caiff ei gynnal trwy ddwy lefel (yn arbennig yn ystod Blwyddyn 5 a 6) gan amrywio o sgiliau rheoli sylfaenol i allu beicio’n hyderus ar y ffordd


Hyfforddiant Beicio i Blant (yn ystod gwyliau’r haf)

Yn ogystal â’r cyrsiau a seilir yn yr ysgolion, cynhelir Hyfforddiant Safonau Beicio Cenedlaethol yn ystod gwyliau’r ysgol yn y Ganolfan Diogelwch Ffordd ym Maendy.  Mae’r cwrs ar agor i unrhyw blentyn yng Nghaerdydd sy’n naw oed neu’n hŷn all reidio beic ac sy’n berchen ar feic hefyd. Cynhelir y cwrs am bedwar bore neu brynhawn.  I drefnu sesiwn, e-bostiwch: SO1@cardiff.gov.uk


Hyfforddiant Teithio Annibynnol (f)

Nod y Cynllun Hyfforddiant Teithio Annibynnol (ITTS) yw rhoi i ddisgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) sgiliau pwysig a’r hyder i deithio o amgylch y ddinas yn annibynnol, ar drafnidiaeth gyhoeddus a/neu gerdded. 


Kerbcraft (ar gael i ysgolion a’i gynnal yn ystod y diwrnod ysgol) (f)

Mae Kerbcraft yn dysgu plant ym mlwyddyn 2 sut i fod yn gerddwyr mwy diogel trwy ddangos iddyn nhw sut i wneud y penderfyniadau cywir er mwyn cadw’n ddiogel.  Os oes gan eich ysgol chi ddiddordeb mewn cofrestru ar gyfer Kerbcraft, e-bostiwch: RSO1@cardiff.gov.uk


Hyfforddiant Beicio i staff ysgol (f)

Os oes gan staff eich ysgol ddiddordeb mewn hyfforddiant beicio, gall y Cyngor drefnu i ymweld â’r ysgol a chynnig hyfforddiant beicio.  I drefnu sesiwn, e-bostiwch:
RSO1@cardiff.gov.uk


Hyfforddiant Reidio Sgwter i’r Ysgol (f)

Mae hyfforddiant reidio sgwter ar gael i blant o oed Derbyn i Flwyddyn 2.  Cynigir hyfforddiant yn ystod cyfnodau tawel o’r flwyddyn ysgol.  Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: RSO1@cardiff.gov.uk


Gwasanaeth Ysgol (f

Gall y Cyngor ddarparu cwrs un tro i ysgolion os oes ganddyn nhw bryder penodol ynghylch Diogelwch Ffordd neu ddarn newydd o seilwaith, er enghraifft, lle mae’r nodwedd newydd fel croesfan sebra wedi cael ei adeiladu y tu allan i’r ysgol.  Gall y Cyngor ddarparu gwasanaeth ar sut i’w ddefnyddio.  Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: RSO1@cardiff.gov.uk


Beicio i’r Ysgol: Dysgu athrawon

Datblygu eich gwybodaeth a’ch gallu i hyfforddi sut i feicio ar dir yr ysgol.  Mae’r hyfforddiant hanner diwrnod yn costio £50.  I drefnu hyfforddiant, cysylltwch â Will Soffe – Will Soffe Will.Soffe@welshcycling.co.uk / 07561 430978