Beicffyrdd Dros Dro: Llwybr Coch

Ers dechrau’r cyfnod cloi a’r mesurau i gadw pellter cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19, mae capasiti trafnidiaeth gyhoeddus wedi bodei gyfyngu’n sylweddol. Er mwyn hwyluso a galluogi mwy o deithiau, bydd cyfres dros dro a diogel o feicffyrdd yn cael eu lleoli ar hyd llwybrau strategol yn y ddinas. Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i sicrhau bod pob defnyddiwr ffordd yn ddiogel ac mae hyn yn cynnwys beicwyr newydd sy’n agored i niwed. Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb ac ymgysylltiad â Grŵp Ffocws Mynediad Caerdydd wedi’i gwblhau i gefnogi’r cynllun.

Y llwybr nesaf y byddwn yn delio ag ef yw Llwybr Coch Heol Albany

Cynigir i Gam 1 y Llwybr Coch gael ei osod ar hyd heol Albany o’r gyffordd â Heol y Plwca/Plas Mackintosh hyd at y gyffordd â Heol Wellfield.

Er mwyn hwyluso’r llwybr:

  • byddai’r parcio ar ochr ogleddol Heol Albany yn cael ei symud;
  • byddai arosfannau bysiau’n cael eu cadw a lle bo angen;
  • byddai cilfachau llwytho a’r cilfachau i’r anabl yn cael eu hadleoli ar yr ochr ddeheuol.
  • Wrth y cyffyrdd, bydd signalau beicwyr yn cael eu ymgorffori lle bo angen.

Mae’r cynlluniau’n nodi y gallai fod ar ddechrau 2021, yn amodol ar ymgysylltu llwyddiannus.

I weld y cynllun manwl o’r llwybr, gweler y pecyn ymgysylltu isod

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Gorllewin Canol y Ddinas: Heol y Porth Gât Fysus

Gweld Project

Terfynau Cyflymder 20mya – Y wybodaeth ddiweddaraf am eu gweithredu

Gweld Project

Stryd y Castell

Gweld Project