Siarter Teithio’n Iach Caerdydd

Siarter Teithio’n Iach Caerdydd

Ym mis Ebrill 2019, ymrwymodd nifer o sefydliadau mawr yn y sector cyhoeddus yng Nghaerdydd i gefnogi ac annog eu staff ac ymwelwyr â’u safleoedd i ddefnyddio dulliau teithio iach, drwy ymuno â’r Siarter Teithio’n Iach.

Mae’r Siarter yn cynnwys 14 o ymrwymiadau ar gyfer y cyfnod 2019-22, ac fe’i llofnodwyd gan 14 o sefydliadau yn y digwyddiad lansio. Darllenwch fwy am pam mae teithio’n iach mor bwysig.

Llofnodwyr presennol

Mae’r sefydliadau a ganlyn wedi llofnodi Siarter Teithio’n Iach Caerdydd:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyngor Caerdydd

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM

Cyllid a Thollau EM

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Heddlu De Cymru

Chwaraeon Cymru

Ambiwlans Cymru

Llywodraeth Cymru

Rydym yn awyddus i gefnogi sefydliadau ychwanegol o’r sector cyhoeddus i wneud yr ymrwymiadau hyn ac rydym yn gobeithio cynnig y Siarter yn y dyfodol i fusnesau preifat blaenllaw, sefydliadau’r trydydd sector ac ardaloedd awdurdodau lleol cyfagos. Os oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn llofnodi’r Siarter ac ymuno â’r mudiad, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â tom.porter@wales.nhs.uk

Pecyn cyfathrebu

Fel rhan o’r Siarter rydym am gyfleu negeseuon cyson sy’n seiliedig ar dystiolaeth i staff a’r cyhoedd ynghylch teithio iach yng Nghaerdydd ac rydym wedi datblygu pecyn cyfathrebu, ar gael isod.

 

 

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Caerdydd Diwrnod Di-Gar

Gweld Project

Llogi Beic ar y Stryd

Gweld Project

Strategaeth Drafnidiaeth

Gweld Project