Stryd y Castell

Fel y gwyddoch o bosibl, mae’r Cyngor yn ailfodelu ardaloedd yng nghanol y ddinas i wella llwybrau cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus yn sylweddol yn ogystal â gwella’r tir cyhoeddus.


Dweud Eich Dweud:

Ymatebwch i’r ymgynghoriad hwn gan ddefnyddio’r ffurflen arolwg hon. Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 10/05/2021.

Mae’r Cyngor hwn yn ymgynghori ar Stryd y Castell. Mae dau opsiwn dylunio’n cael eu hystyried.

  • Opsiwn 1: Pob cerbyd – 3 lôn – caniateir ceir preifat
  • Opsiwn 2: Bysus a Thacsis yn Unig – 2 lôn – ni chaniateir ceir preifat

 

Beth fydd y cynlluniau’n ei gyflwyno? Diben y ddau opsiwn ar gyfer Stryd y Castell yw:

  • Gwella diogelwch cerddwyr drwy wella cyfleusterau croesi ym mhob rhan o ardal y prosiect.
  • Rhoi mwy o flaenoriaeth i fysus sy’n teithio i’r Gyfnewidfa Drafnidiaeth Ganolog newydd yn y Sgwâr Canolog
  • Darparu cyfleusterau beicio diogel i gysylltu defnyddwyr â chyrchfannau allweddol a’r rhwydwaith Beicffordd ehangach. Bydd llwybr beicio wedi’i wahanu’n llawn yn cael ei adeiladu drwy ardal y cynllun cyfan o’r gyffordd â Heol y Gogledd hyd at Heol y Gadeirlan, gan greu cysylltiadau allweddol ar gyfer y rhwydwaith beicffyrdd.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Beicffordd 4.2

Gweld Project

Dwyrain Canol y Ddinas

Gweld Project

Beicffyrdd Dros Dro: Llwybr Coch

Gweld Project