Gwybodaeth

Eden, Indie & Dele

Mae Lauren a’i gŵr Manny yn byw yn y Mynydd Bychan gyda’u tri phlentyn ifanc: Eden 7, Indie 6 a Dele, 3. Mae’r ddau ohonynt yn cymryd eu tro i fynd â’u plant i Ysgol Gynradd Ton-yr-Ywen sydd tua milltir i ffwrdd. Mae rhai o’r ffyrdd maen nhw’n eu cymryd yn brysur, felly mae’r plant yn beicio ar y palmant. Mae hyd yn oed Dele wedi bod yn beicio ers ei fod yn ddwy flwydd oed, a gall fynd yn eithaf cyflym!

Mae Manny yn aml yn mynd ar gefn sgwter oedolyn gyda’r plant, neu mae Lauren yn beicio gyda sedd ar y cefn ar gyfer Dele. Dywedodd Lauren wrthym:

Mae pobl yn aml yn dweud wrthym pa mor ddewr ydym am feicio gyda’r 3 ohonynt, ond mae’n gwbl bosibl mewn gwirionedd, ac nid yn anodd o gwbl. Mae’r plant i gyd mor falch o gyrraedd yr ysgol ar eu beiciau.”

Aeth ymlaen i egluro’r effeithiau da y mae wedi’u cael ar ei theulu:

“Yn ogystal â bod beicio yn amlwg yn well i’r amgylchedd, mae’n rhoi rhywfaint o ymarfer corff achlysurol i ni, fel rhieni prysur iawn, yr ydym fel arall yn ei chael hi’n anodd ei gynnwys yn ein hamserlen brysur. Yn ymarferol, mae’n haws beicio gan eich bod yn gwybod faint o amser y bydd yn ei gymryd, mae’n arbed yr amser a’r straen o geisio dod o hyd i le i barcio’r car y tu allan i’r ysgol. Rwy’n aml yn gollwng y plant yn yr ysgol ac yna’n mynd i gyfarfodydd gwaith ar gefn y beic.”

Mae gan Lauren rywfaint o gyngor i deuluoedd sy’n dechrau teithio llesol i’r ysgol:

“Gall beicio gyda phlant fod yn frawychus i ddechrau, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymarfer yn gyntaf, gan ddod o hyd i’r llwybr gorau a’r croesfannau mwyaf diogel. Rydyn ni eisiau i’n plant fwynhau beicio… ac maent wrth eu bodd. Ond os yw’r tywydd yn ofnadwy ac yn wlyb iawn, rydym yn gyrru o bryd i’w gilydd fel eu bod yn parhau i’w fwynhau”.