Cyffyrdd

Cyffyrdd ag arwyddion

Bydd lle i feicwyr ar gyffyrdd signal trwy naill ai groesfannau pwrpasol neu barhad o’r lôn feicio.

Stryd y Castell / Heol y Gogledd / Boulevard de Nantes

Bydd y lôn feicio ddwyochrog ar ochr ogleddol Stryd y Castell yn cysylltu â darpariaeth gyfatebol ar ochr ddeheuol Boulevard de Nantes trwy gyffordd ag arwydd arni. Darperir croesfan gyfochrog i feicwyr ochr yn ochr â chroesfan draddodiadol i gerddwyr. Bydd hyn yn cael ei reoli gan gam croesi a rennir.

Stryd y Castell / Heol y Porth

Bydd y lôn feicio sy’n mynd i ddau gyfeiriad ar ochr ogleddol Stryd y Castell yn cysylltu â lonydd beicio ar wahân unffordd ar Heol y Porth trwy’r gyffordd ag arwyddion arni. Darperir dwy groesfan bwrpasol ar gyfer beicwyr a chânt eu rheoli gan gam arwyddion beicio yn unig.

Heol y Porth/ Heol y Parc

Mae Heol y Porth yn darparu lonydd beicio unffordd ar bob ochr i’r ffordd. Heol y Porth Isaf yn darparu lôn feicio unffordd i’r cyfeiriad tua’r gogledd yn unig. Bydd Llinellau Stop Uwch (ASL) yn cael eu darparu i ganiatáu i feicwyr osgoi traffig ceir. Bydd beicwyr tua’r de o Heol y Porth yn cael eu tywys ar lwybr beicio grisiog cyfatebol a ddarperir ar Heol y Parc a Stryd Havelock. Bydd y troad i’r dde hwn yn cael ei farcio i roi arwydd o barhad llwybr i holl ddefnyddwyr y ffordd.

Stryd Wood / Stryd Havelock a Stryd Wood  / Heol y Porth

Bydd beicwyr yn cael eu tywys trwy’r cyffyrdd ar Stryd Wood gydag ASLs, neu barhad y lôn feicio i’r llinell stop. Ar y pwynt hwn, bydd y lôn feicio yn ymuno â’r stryd. Bydd lonydd beicio yn cael eu marcio trwy bob cyffordd i ddarparu ymwybyddiaeth i holl ddefnyddwyr y ffordd.

Cyffyrdd â blaenoriaeth

Ar gyffyrdd blaenoriaeth, yn gyffredinol bydd beicwyr sy’n teithio ar y brif ran yn cael blaenoriaeth dros draffig ceir ar y rhan fach trwy barhad y llwybr beicio. Bydd y llwybr beicio yn cael ei farcio i bwysleisio blaenoriaeth.

Ffyrdd osgoi stopio bysus

Mae llwybr beicio Gorllewin Canol y Ddinas yn cynnwys ffyrdd osgoi safleoedd bysus i gynnal gwahaniad parhaus oddi wrth draffig ceir i feicwyr, yn hytrach na gorfod llywio’r llwybr beicio i’r ffordd, o flaen y safle bysus.