Cyfleusterau a Cyfarpar

Parcio Beiciau a Sgwteri

Yn amlwg, ni all plant ddefnyddio’u beiciau na’u sgwteri i fynd i’r ysgol os nad oes unman i’w parcio’n ddiogel wedi iddyn nhw gyrraedd. Felly mae Cyngor Caerdydd wrthi’n rhagweithiol yn gwneud cais am grantiau Llywodraeth Cymru i helpu i ddarparu cyfleusterau parcio beiciau a sgwteri diogel dan gysgod yn yr ysgolion presennol. Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn ni wedi llwyddo gyda’n ceisiadau am grantiau ac wedi gallu gosod llochesi beiciau newydd sbon, lleoedd parcio beiciau a lleoedd parcio sgwteri mewn 10 ysgol ledled Caerdydd yn ddiweddar. Bwriadwn wneud cynifer ag y gallwn tra bo’r gronfa hon ar gael.  Mae’r grant hwn yn arbennig ar gyfer ysgolion hŷn y mae angen y cyfleusterau arnynt gan ychwanegu at eu darpariaeth bresennol (neu ddarpariaeth nad yw’n bodoli eisoes).  Cysylltwch â ni i fynegi diddordeb os ydych chi’n meddwl bod angen mwy o gyfleusterau parcio beiciau/sgwteri ar eich ysgol chi.  Os yw’r gronfa ar gael o hyd byddwn yn ceisio cael yr hyn sydd ei angen arnoch.

Newid seilwaith y tu allan i gatiau’r ysgol, e.e. croesfannau, palmentydd

Pan fyddwn yn gweithio gydag ysgolion i greu cynllun teithio, rydyn ni hefyd yn trafod unrhyw broblemau a allai fod ganddyn nhw o ran y seilwaith y tu allan i gatiau’r ysgol, megis croesfannau.  Rydyn ni’n cydweithio â phobl i geisio rhoi’r newidiadau hyn ar waith i wneud y palmentydd a’r ffyrdd yn fwy diogel.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Dolenni i sefydliadau Teithio Llesol eraill

Gweld Project

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project