Dolenni i sefydliadau Teithio Llesol eraill

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ennyn diddordeb teuluoedd ac ysgolion mewn Teithio Llesol.  Dyma ddolenni at dri rydyn ni’n gweithio gyda nhw.

Living Streets yw elusen y DU ar gyfer cerdded bob dydd. Cenhadaeth yr elusen yw sicrhau amgylchedd cerdded gwell ac ysbrydoli pobl i gerdded mwy. Mae’n cynnig amrywiaeth o fentrau i ysgolion fel y pecyn Camau Bach i blant dan 5 oed, Traciwr Teithio WOW ar gyfer ysgolion cynradd, a Phontio, menter i gefnogi plant sy’n trosglwyddo i ysgolion uwchradd, yn ogystal â chynnal digwyddiadau fel ‘Wythnos Cerdded i’r Ysgol’. Mae Ysgolion Teithio Llesol yn gweithio’n agos gyda Living Streets ac yn ariannu y cynllun Traciwr Teithio WOW mewn 40 o ysgolion cynradd ledled Caerdydd. Anfonwch e-bost atom os hoffech gymryd rhan yn y cynllun hwn: cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk

Sustrans yw’r elusen sy’n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Gweledigaeth yr elusen yw ‘cymdeithas lle mae’r ffordd rydyn ni’n teithio yn creu lleoedd iachach a bywydau hapusach i bawb’. Mae’n gwneud llawer iawn o waith gydag ysgolion fel cynnal digwyddiadau fel ‘Wythnos Beicio i’r Ysgol’ a ‘Big Pedal’ Sustrans. Mae’n cynnal rhaglen o’r enw ‘Teithiau Egnïol’ mewn ysgolion ar hyd a lled Cymru gan helpu plant i deithio i’r ysgol yn ddiogel, yn hawdd ac yn hyderus ar droed, beic a sgwter. Gall ysgolion wneud cais am gymryd rhan yn y rhaglen Teithiau Egnïol drwy gysylltu â’r elusen yn uniongyrchol.

Beicio Cymru yw corff llywodraethu cenedlaethol beicio yng Nghymru, sy’n gweithio mewn partneriaeth â Beicio Prydain a’r Alban ac mae wedi’i leoli yn Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas yng Nghasnewydd. Ei uchelgais yw bod o leiaf 50% o blant yn gallu beicio erbyn 2030. Mae’n cynnig amrywiaeth o raglenni mewn ysgolion fel Barod i Feicio, sef adnodd digidol am ddim i rieni ac athrawon sydd am gefnogi plant i ddysgu beicio, Beicio i Ysgolion, sef hyfforddiant beicio hwyl a diddorol yn ogystal â rhaglenni hyfforddiant beicio eraill a hyfforddi hyfforddwyr ifanc.

Gweithiodd Beicio Cymru yn agos gyda Chyngor Caerdydd i sefydlu Fflyd Beiciau Ysgolion.

Projectau eraill

Mae Cyngor Caerdydd bob amser yn gweithio ar brojectau i wella pob modd teithio, a mae’n awyddus i sicrhau bod gan bawb y cyfle i fwydo syniadau a meddyliau yn ol. Mae’r dudalen hon yn rhoi cyfle i chi gael rhagor o wybodaeth ar y gwaith sy’n mynd ymlaen. Cliciwch ar y dolenni isod i weld mwy.

Ysgolion ar gyfer y Dyfodol

Gweld Project

Cyfleusterau a Cyfarpar

Gweld Project