Gwybodaeth i fusnesau

Bydd Prosiect Gwella Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas yn gweld Llwybrau Beicio, mesurau blaenoriaeth bysus a gwelliannau tir cyhoeddus cyfanwerthol yn cael eu gwneud yn Stryd y Castell, Heol y Porth ac yn y Sgwâr Canolog er mwyn annog deithio’n gynaliadwy yn hytrach na mewn car preifat.

Bydd ein cynigion yn sicrhau y gall busnesau yn yr ardaloedd hyn barhau i fodloni eu gofynion gweithredol.

Cynigir rhai newidiadau i’r trefniadau llwytho a gwasanaethu presennol lle bo angen er mwyn gallu cyflwyno elfennau allweddol o’r cynllun, gan gynnwys lonydd beicio ar wahân. Ni fydd y prosiect yn effeithio ar fwyafrif yr ardaloedd llwytho a gwasanaethu.

Os bydd ein cynigion yn newid y ffordd rydych chi’n cyrchu neu’n gweithredu’ch busnes ar hyn o bryd, bydd trefniadau cyfatebol neu well yn cwrdd â hyn ar ôl ei weithredu. Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r trefniadau gweithredol ar gyfer busnesau sydd wedi’u cynnwys yn ardal Prosiect Gwella Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas.


Sgwâr Canolog

 • Yn cyfeirio at Stryd Wood, Heol y Porth Isaf, Heol Scott, Stryd Havelock a Heol y Parc. Ni fydd modd cael mynediad o’r de mwyach trwy Heol y Porth.
 • Bydd y cyfyngiad unffordd ar Stryd Havelock yn cael ei wrthdroi i ddod tua’r de yn unig ac wrth gyffordd Stryd Wood, bydd yn ofynnol i bob cerbyd droi i’r dde.
 • Bydd Heol y Parc (rhwng Heol Scott a Stryd Havelock) yn dod yn un ffordd i’r cyfeiriad tua’r dwyrain. Bydd Heol y Parc (rhwng Stryd Havelock a Heol y Porth) yn dod yn ddwy ffordd ac yn ffordd i fysus yn unig. Ynghyd â Stryd Havelock bydd hyn yn creu dolen unffordd ar gyfer mynediad i gerbydau i’r ardaloedd hyn.
 • Bydd darparu Llwybr Beiciau ar wahân newydd ar Stryd y Porth yn golygu cael gwared â’r bae llwytho presennol ar Heol y Porth Isaf.
 • Bydd tri bae llwytho newydd yn cael eu hadeiladu yng nghyffiniau Heol y Porth:
  • Rhwng Stryd Wood a Heol yr Eglwys Fair;
  • Stryd Havelock; a
  • Heol y Parc.
 • Bydd pob pwynt mynediad i’r Sgwâr Canolog yn deillio o Stryd Wood.

Stryd y Castell

 • Ni fydd modd cael mynediad o’r de mwyach trwy Heol y Porth. Ar gyfer cerbydau sy’n teithio o’r de, y llwybr amgen agosaf yw trwy Stryd Clare i’r gorllewin.

Heol Y Porth

 • Bydd yr holl fynediad i gerbydau i Heol y Porth o’r gogledd, trwy Stryd y Castell.
 • Mae mwyafrif y gofynion llwytho ar gyfer busnesau sydd wedi’u lleoli ar Heol y Porth wedi’u lleoli mewn cilfachau dynodedig ac ardaloedd gwasanaethu ar ffyrdd ochr ger Heol y Porth. Gweler yr is-benawdau perthnasol i gael gwybodaeth am y meysydd hyn.

Stryd Fawr / Heol Eglwys Fair

 • Mae’r Stryd Fawr a Heol Eglwys Fair yn destun gwaith unffordd i gyfeiriad y de, gyda mynediad yn cael ei ganiatáu rhwng hanner nos – 10.00am bob dydd. Mae rhan fach o Heol yr Eglwys Fair yn ddigyfyngiad ac yn ffurfio dolen fynediad gyda Phlas y Neuadd a’r Gwter o Heol y Porth.
 • Mae Plas y Neuadd a’r Golate y Gwter yn darparu cilfachau llwytho ar y stryd (i’w cadw a’u huwchraddio) a mynediad i ardaloedd gwasanaethu preifat. Gellir cyrraedd Heol y Cawl a Bakers Row trwy Blas y Neuadd a Heol Eglwys Fair.
 • Mae Heol y Cawl yn darparu mynediad i’r parthau cerddwyr o amgylch Canolfan Dewi Sant rhwng Canol Nos – 10.00 gydag allanfa i Stryd y Castell trwy Heol Sant Ioan.
 • Bydd pob ardal yn parhau i weithredu yn unol â’r TROs presennol.
 • Bydd mynediad i’r Stryd Fawr yn cael ei gynnal yn uniongyrchol oddi ar Stryd y Castell (Canol Nos – 10.00). Mae modd mynd i Heol yEglwys Fair, Heol y Cawl a Stryd y Popty trwy’r Stryd Fawr.
 • Bydd mynediad trwy Heol y Porth o’r gogledd yn unig ar gyfer Heol Eglwys Fair, Plas y Neuadd, Golate y Gwter, Heol y Cawl a Stryd y Popty.
 • Ni fydd mynediad o’r de mwyach trwy Heol y Porth. Mae llwybr arall ar gael trwy Stryd Clare i’r gorllewin.
 • Bydd allanfa i’r de i Stryd Wood yn parhau i fod ar gael ar gyfer cerbydau sy’n defnyddio Heol yr Eglwys Fair rhwng hanner nos – 10.00.
 • Bydd allanfa i Heol y Porth trwy’r Gwter tua’r gogledd yn unig, gyda chyfyngiad troi i’r dde yn unig i Heol y Porth.